Chính trị Hành chính và Tâm lý Giáo dục

Khoa Chính trị - Hành chính và Tâm lý giáo dục

Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng tài liệu các chuyên đề và công tác triển khai đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành lý luận chính trị. Tổ chức thực hiện các mặt công tác trên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn