Chương trình đào tạo và bồi dưỡng

Công văn số 344-CV/HVCTQG của Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc đồng ý cho Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Công văn số 344-CV/HVCTQG của Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành ngày 19 tháng 3 năm 2019 về việc đồng ý cho Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Các chương trình bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý đã và đang triển khai (Cập nhật tháng 12 - 2017)

Các chương trình bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý đã và đang triển khai (Cập nhật tháng 3 - 2017)

Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo

Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo từ tháng 9/2017 đến tháng 8/2018

Các chương trình bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý đã và đang triển khai (Cập nhật tháng 3 - 2017)

Các chương trình bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý đã và đang triển khai (Cập nhật tháng 3 - 2017)

Các chương trình bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý đã và đang triển khai (Cập nhật tháng 3 - 2016)

Theo nhu cầu của các địa phương/cơ sở, Trường sẽ cân đối kế hoạch để hợp tác mở lớp tại địa phương (bồi dưỡng toàn bộ hoặc 1 phần chương trình theo nhu cầu).

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG (Cập nhật tháng 10-2015)

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý nhà trường. Phát triển năng lực cho CBQL về lãnh đạo và quản lý trường học, chủ động trong đổi mới lãnh đạo, quản lý để phát triển nhà trường trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục. Biết gắn tầm nhìn với hành động, phát huy những giá trị của cơ quan, nhà trường và xã hội cho sự nghiệp phát triển GD&ĐT với nhiệm vụ trung tâm là nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ công cuộc đổi mới phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG (Cập nhật tháng 01-2015)

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRƯỜNG ĐANG TRIỂN KHAI

(Hiển thị bài/trang)