Chức năng và nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tài chính

 

Chức năng

1. Tham mưu Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý, điều hành các hoạt động về kế hoạch và tài chính của Trường theo quy định.

2. Tổ chức thực hiện các công tác về kế hoạch và quản lý tài chính; công tác hạch toán, kế toán theo quy định và chỉ đạo của Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ

1.Thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước về công tác kế hoạch - tài chính. Giúp Hiệu trưởng kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định quản lý tài chính, chế độ tài chính và các quy định quản lý kế toán, chế độ kế toán.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch tài chính hàng năm, trung và dài hạn. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị lập và thực hiện kế hoạch thu, chi hàng năm.

3. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện thu đúng, đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí.. của học viên; các hợp đồng liên kết đào tạo, các khoản thu nộp nghĩa vụ của cá nhân, đơn vị thuộc Trường có hoạt động thu, chi tài chính. Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng, tổ chức thực hiện các phương án tài chính, định mức thu, chi học phí và hợp đồng liên kết đào tạo. Cung cấp cho Phòng Đào tạo số liệu, tình hình thanh toán các hợp đồng để phối hợp đốc thu.

Tham mưu Hiệu trưởng các biện pháp tăng nguồn thu cho Trường.

4. Thực hiện công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và nguồn kinh phí khác của Trường theo quy định về kế toán, chế độ kế toán và mục lục ngân sách nhà nước. Bảo quản, lưu trữ các loại hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định.

5. Làm đầu mối trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ. Tham mưu Hiệu trưởng phân phối các nguồn quỹ hàng năm theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của Trường.

6. Cung cấp số liệu và phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính đề xuất Hiệu trưởng quyết định hoặc thỏa thuận với Chủ tịch Công đoàn về định mức chi đối với các khoản ngoài quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ.

7. Thực hiện tính toán và chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và các khoản thanh toán khác cho công chức, viên chức và lao động hợp đồng. Chi trả các khoản phụ cấp cho học viên và các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị... của Trường đúng theo quy định hiện hành và Quy chế chi tiêu nội bộ.

8. Thực hiện quyết toán các loại thuế. Kiểm quỹ và theo dõi tài khoản của Trường tại ngân hàng, kho bạc theo quy định. Thực hiện công khai tài chính theo quy định.

9. Tham gia thẩm định và giám sát thực hiện công tác tài chính liên quan đến in ấn, phát hành giáo trình; các dự án đầu tư trang thiết bị, sửa chữa và xây dựng cơ bản của Trường. Phối hợp với Phòng Quản trị - Thiết bị tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ theo quy định.

10. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Thực hiện yêu cầu của Hiệu trưởng và của cơ quan có thẩm quyền về báo cáo, thanh tra, kiểm tra tài chính. Phát hiện và đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm nguyên tắc tài chính hoặc các hiện tượng tiêu cực về tài chính, kế toán.

Tin mới
Lượt truy cập
Đang truy cập:9246450
Đang truy cập: 179
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn