Phòng Quản lý Đào tạo và KHCN

Chức năng và nhiệm vụ phòng QLĐT & KHCN

Phòng QLĐT & KHCN là một bộ phận thuộc Trường, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; khoa học công nghệ; hợp tác quốc tế; khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; phát triển chương trình, tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng và quản lý học viên của Trường.

(Hiển thị