Trường Cán bộ giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh: Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2025

Thực hiện Quyết định số 1312/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2025, chiều ngày 21/5/2024, Trường Cán bộ giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn đề tài KH&CN cấp bộ: “Năng lực đáp ứng vị trí việc làm của viên chức trong các cơ sở giáo dục phổ thông: thực trạng và giải pháp” do tiến sĩ Phan Thị Thúy Quyên làm chủ nhiệm đề tài.

 

Quang cảnh buổi họp hội đồng

Hội đồng tư vấn, tuyển chọn gồm 07 thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài trường. Tiến sĩ Vũ Đình Bảy, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Tiến sĩ Vũ Đình Bảy - Chủ tịch Hội đồng phát biểu

Tại Hội đồng, Tiến sĩ Phan Thị Thúy Quyên, chủ nhiệm đề tài đã trình bày trước Hội đồng Dự thảo Thuyết minh các nội dung nghiên cứu; sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của đề tài. Nhiệm vụ dự kiến thực hiện trong 24 tháng với nội dung nghiên cứu và mục tiêu là: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về đánh giá năng lực viên chức cơ sở giáo dục phổ thông theo vị trí việc làm, đề xuất được các giải pháp đánh giá năng lực đáp ứng vị trí việc làm cho viên chức nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông.

 

Tiến sĩ Phan Thị Thúy Quyên chủ nhiệm đề tài đã trình bày trước Hội đồng

Sản phẩm dự kiến của đề tài gồm: Về sản phẩm khoa học có 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của Scopus; 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước được đội đồng giáo sư nhà nước tính đến 0,75 điểm; 01 sách tham khảo được chấp nhận xuất bản có chỉ số ISBN. Về sản phẩm đào tạo: Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ (luận văn theo hướng nghiên cứu của đề tài và được bảo vệ thành công). Về sảm phẩm ứng dụng: Báo cáo về các giải pháp đánh giá năng lực đáp ứng vị trí việc làm cho viên chức nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông; Bộ công cụ đánh giá năng lực đáp ứng vị trí việc làm của viên chức cơ sở giáo dục phổ thông và hướng thực hiện.

 

PGS, tiến sĩ Dương Minh Quang

Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn nhận xét đề tài

Sau khi Chủ nhiệm đề tài trình bày thuyết minh và kế hoạch thực hiện, các thành viên hội đồng đã tích cực phản biện, đưa ra những góp ý cho đề tài. Các thành viên đều đánh giá tầm quan trọng, cấp thiết của đề tài trong bối cảnh cả nước gấp rút thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai.

 

Tiến sĩ Phan Thị Thúy Quyên và Hội đồng tư vấn tuyển chọn

Tiến sĩ Phan Thị Thúy Quyên và Hội đồng tư vấn tuyển chọn

Các thành viên trong Hội đồng cũng tiến hành thảo luận đề ra những đóng góp xác đáng về mục tiêu, nội dung, cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu, cũng như dự trù kinh phí, dự kiến kết quả sản phẩm khoa học và công nghệ để chủ nhiệm đề tài có thêm cơ sở bổ sung, chỉnh sửa phù hợp với Thuyết minh. Trên cơ sở các nhận xét và ý kiến các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu kín thống nhất với việc giao nhiệm vụ chủ nhiệm đề tài cho Tiến sĩ Phan Thị Thúy Quyên và nhóm thực hiện đề tài. Số phiếu tán thành: 7/7 (Đạt 100%). Các thành viên Hội đồng thống nhất đề nghị đơn vị quản lý xem xét cho nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện và được được phê duyệt.

Thanh Phương - Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục.

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn