Hội thảo được tổ chức hằng năm để tăng cường liên kết, phối hợp với các nhà khoa học, tác giả nghiên cứu trong và ngoài nước. Hội thảo lần này được tổ chức nhằm tìm ra định hướng tốt cho nền giáo dục Việt Nam trong lĩnh vực hướng nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời đại số hiện nay.

Hội thảo quốc tế với chủ đề “Hướng nghiệp, khởi nghiệp trong thời đại số - Giải pháp cho giáo dục Việt Nam”. 

Hội thảo nhận được 75 bài tham luận của hơn 100 tác giả là các nhà khoa học, cán bộ quản lý giáo dục, các nhà giáo đang công tác và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước. Tại Hội thảo, các nhà khoa học tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ vai trò, ý nghĩa của công tác giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp trong nhà trường giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số; phân tích, đánh giá về thực trạng công tác giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp ở nhà trường Việt Nam trong thời gian qua; những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức về hoạt động hướng nghiệp trong thời đại số; vai trò của pháp luật đối với hoạt động hướng nghiệp, khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục ở Việt Nam; cũng như đề xuất kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý về doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay...

Các ý kiến tại Hội thảo cũng phân tích, làm rõ tính cần thiết, kịp thời của Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục; vai trò của các trường đại học trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của sinh viên.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học khẳng định rằng: Để đáp ứng với những yêu cầu của thời kỳ mới, giáo dục Việt Nam phải thay đổi mạnh mẽ, vượt khỏi những khuôn khổ truyền thống. Một trong những yêu cầu quan trọng, cấp bách là chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Đào tạo con người phát triển toàn diện, chú trọng đến kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, thích ứng với biến đổi nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; coi trọng giáo dục phẩm chất đạo đức, giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Muốn thực hiện được mục tiêu đó cần phải phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo. 

Để thực hiện giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp có hiệu quả trong bối cảnh mới không thể không nói đến tư duy đổi mới sáng tạo trong các nhà trường. Nhiều đại biểu đã chia sẻ cần phải tăng cường công tác quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp. Việc này bắt đầu từ lãnh đạo các cấp, các ngành cần chỉ đạo phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia vào công tác giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp hiệu quả, phù hợp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thông tin giới thiệu các nghề nghiệp mới đáp ứng nhu cầu của địa phương tạo chuyển biến trong nhận thức cho toàn xã hội.

Đối với hiệu trưởng các trường trung học, cần chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp thông qua dạy học các môn học và hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông giúp các em có nền tảng về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; tổ chức các hoạt động hướng nghiệp theo hướng trải nghiệm gắn với thực tiễn nghề nghiệp tại các nông trại, nhà máy, xí nghiệp, công ty, cơ quan... trên địa bàn; bồi dưỡng năng lực tư vấn hướng nghiệp cho đội ngũ chuyên trách, kiêm nhiệm; sử dụng các công cụ, kỹ thuật khảo sát, đánh giá, tư vấn khoa học, phù hợp để đảm bảo thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho học sinh đạt hiệu quả cao.

Tin,ảnh: N.K