KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024

          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    _____________________________________

                         _________________

Số:          /KH-CBQLGDHCM               Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 lần thứ tư, năm 2024

_______________________

Căn cứ Kế hoạch số 2858-KH/HVCTQG ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024;

Căn cứ Công văn số 5569-CV/HVCTQG ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 của Trường như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

- Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

- Bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng tham gia, hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản, bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.

- Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Nâng cao nhận thức, vai trò của mỗi đảng viên, viên chức, người lao động và học viên trong Nhà trường đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

1.2. Yêu cầu

- Chấp hành đúng đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định có liên quan.

- Quán triệt và thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, nhất là những điểm mới so với các cuộc thi trước. Thông qua đó, động viên, khuyến khích, huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài quan tâm đến Việt Nam.

- Qua Cuộc thi lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu để tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị và trong xã hội.

- Công tác chuẩn bị, tổ chức Cuộc thi phải được tiến hành bài bản, chu đáo, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở; công tác thẩm định, đánh giá tác phẩm dự thi phải khách quan, công tâm, chính xác, công bằng, công khai, minh bạch.

2. Nội dung, thời gian thực hiện

2.1. Đối tượng tham gia dự thi

- Đảng viên, viên chức, người lao động của Trường. Học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng đang theo học tại Trường.

- Tác phẩm dự thi có thể do một tác giả hoặc một nhóm tác giả tham gia viết. Mỗi tác giả/ nhóm tác giả gửi tối đa 02 bài viết tham gia dự thi (01 bài chính luận loại hình Báo và 01 bài chính luận loại hình Tạp chí)

- Tác giả/ nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, các quy định khác của pháp luật.

2.2. Yêu cầu đối với tác phẩm tham gia dự thi

- Tác phẩm tham gia dự thi là bài viết chính luận được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc được dịch ra tiếng Việt) hoặc tiếng nước ngoài, thuộc một trong hai loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử) và Báo (in hoặc điện tử) theo quy định về hình thức nêu tại Thể lệ cuộc thi kèm theo Kế hoạch số 2858-KH/HVCTQG (thể lệ kèm theo).

- Tác phẩm tham gia dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, có độ trùng lặp không quá 20% với các công trình/ bài viết khác của tác giả/ nhóm tác giả hoặc của tác giả/ nhóm tác giả khác, chưa được công bố trên các tạp chí, sách, báo, báo in, chưa được công bố trên các tạp chí, sách, báo, bản tin, cổng thông tin điện từ của các cơ quan Trung ương, địa phương cho đến trước thời điểm gửi tham gia dự thi.

- Tác phẩm dự thi được gửi về Trường bằng hình thức bản in (khổ A4) kèm file mềm (định dạng Microsoft Word).

2.3. Chủ đề bài viết

Chủ đề bài viết được viết theo định hướng tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 2858-KH/HVCTQG (phụ lục kèm theo)

2.4. Thể lệ cuộc thi

Thực hiện theo quy định tại Thể lệ cuộc thi kèm theo Kế hoạch số 2858-KH/HVCTQG (văn bản kèm theo)

2.5. Thời gian và nơi nhận nhận bài viết tham gia dự thi

- Thời hạn nhận bài dự thi tại Trường: ngày 01/7/2024.

- Bài dự thi gửi thư ký Ban Chỉ đạo cuộc thi của Trường (TS. Lê Đình Huấn – email: ldhuan@iemh.edu.vn).

- Trường tổ chức thẩm định và gửi bài dự thi về Ban Chỉ đạo 35 thành phố: chậm nhất ngày 10/7/2024.

3. Ban Chỉ đạo cuộc thi của Trường

3.1. Thành phần Ban Chỉ đạo

1. TS. Vũ Quảng - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng - Trưởng ban

2. TS. Đinh Thị Kim Loan - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Khoa học công nghệ - Phó Trưởng ban

3. TS. Phan Thị Thúy Quyên - ĐUV - Trưởng phòng TC-HC-QT - Thành viên

4. TS. Vũ Đình Bảy - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục – Thành viên

5. TS. Nguyễn Ngọc Chung - Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa Chính trị - Hành chính và Tâm lý giáo dục - Thành viên

6. ThS. Lê Bá Lộc - Phó Trưởng Khoa, Phụ trách Khoa Quản lý giáo dục - Thành viên

7. TS. Lê Đình Huấn - Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Khoa học công nghệ - Thư ký

3.2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai, đôn đốc, theo dõi thực hiện Kế hoạch, đồng thời tổ chức thẩm định các bài viết của Trường đảm bảo nội dung, hình thức trước khi gửi đi dự thi.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị phối hợp Ban Chỉ đạo trong việc tổ chức triển khai thực hiện việc Kế hoạch này.

4.2. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai Kế hoạch đến toàn thể viên chức và người lao động của đơn vị; khuyến khích, tạo điều kiện để viên chức và người lao động tham gia viết bài dự thi đảm bảo mỗi đơn vị có ít nhất  01 tác phẩm tham gia dự thi (loại hình Tạp chí hoặc Báo).

4.3. Phòng Quản lý đào tạo và Khoa học công nghệ tuyên truyền, vận động để học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng tham gia viết bài dự thi.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị các đơn vị, cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Trường thông qua thư ký Ban Chỉ đạo để được hướng dẫn./.

 

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                  ( Đã ký)

                                                                                 Vũ Quảng

File chi tiết đính kèm tại đây.

File Triển khai cuộc thi viết chính luận của Học viện Hành chính Quốc gia

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn