Chức năng và nhiệm vụ phòng QLĐT & KHCN

CHỨC NĂNG

Phòng QLĐT & KHCN là một bộ phận thuộc Trường, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; khoa học công nghệ; hợp tác quốc tế; khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; phát triển chương trình, tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng và quản lý học viên của Trường.

NHIỆM VỤ

1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

- Tham mưu Hiệu trưởng cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng thuộc chức năng và nhiệm vụ của Trường.

- Đề xuất Hiệu trưởng ban hành các quy định, quy chế về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng.

- Tham mưu Hiệu trưởng tổ chức điều hành, đề xuất giải pháp cải tiến nâng cao hiệu quả và kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

- Tham mưu Hiệu trưởng phát triển mối quan hệ với các cơ sở giáo dục, triển khai thực hiện hợp tác, phối hợp tổ chức lớp.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính tham mưu Hiệu trưởng ký kết hợp đồng và thanh lý các hợp đồng liên kết đào tạo, bồi dưỡng.

- Khảo sát nhu cầu về đối tượng, nội dung, hình thức, thời gian, thời lượng, kinh phí, .. cần đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ công chức, viên chức, viên chức giáo dục của ngành, địa phương làm cơ sở xây dựng, phát triển chương trình bồi dưỡng.

-Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn.

- Chủ động thực hiện thông báo chiêu sinh theo kế hoạch, đề xuất bổ sung và điều chỉnh thông báo khi cần thiết.

- Giới thiệu và tổ chức quảng bá các chương trình bồi dưỡng của Trường.

- Phối hợp với các Khoa, bộ môn trong việc tổ chức sắp xếp lịch dạy các lớp mở tại Trường và địa phương.

- Tổ chức theo dõi quản lý lớp học: cử chuyên viên phụ trách quản lý lớp xây dựng lịch giảng dạy và học tập; lập phiếu báo giảng của giảng viên; theo dõi điều hành kế hoạch giảng dạy, học tập (giảng dạy của giảng viên, học tập của học viên, công tác liên hệ nghiên cứu thực tế, theo dõi kết quả học tập của học viên, báo cáo tổng kết cuối khóa...).

- Làm đầu mối cung cấp thông tin đào tạo, bồi dưỡng trong việc tổ chức xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, cấp chứng chỉ. Lưu trữ hệ thống cơ sở dữ liệu về kết quả đào tạo, bồi dưỡng phục vụ học viên về hồ sơ học viên, quá trình học tập, rèn luyện, văn bằng, chứng chỉ (các xác nhận, cấp bảng điểm…) kịp thời đáp ứng yêu cầu tra cứu, khai thác của các đơn vị trong và ngoài Trường. Công khai danh sách học viên được cấp chứng chỉ theo quy định. Thực hiện cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

- Chủ động cung cấp thông tin cho Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị in ấn tài liệu học tập phục vụ các lớp học.

- Thực hiện thống kê giờ giảng dạy, giờ nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn khác của đội ngũ giảng viên.

Tham gia hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng.

2. Công tác phát triển chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và phát triển chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của người học và yêu cầu của xã hội.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xin phép tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

- Tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng tổ chức chỉnh sửa, bổ sung, nghiệm thu và lưu trữ giáo trình, chương trình, tài liệu học tập phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập của Trường.

3. Công tác quản lý học viên

- Tiếp nhận học viên vào học. Chỉ định và công nhận ban cán sự lớp. Phát tài liệu học tập cho học viên. Làm thẻ cho học viên (nếu có); thực hiện tư vấn, hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học.

- Phổ biến nội quy, quy chế học tập cho học viên; Tổng hợp báo cáo tình hình học viên cho Ban Giám hiệu.

- Tổ chức các hoạt động phong trào cho học viên; Đề xuất hình thức khen thưởng những học viên có thành tích trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào, xử lý kỷ luật đối với học viên vi phạm nội quy qui chế.

- Tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng với học viên; Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức cho học viên tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp (nghiên cứu thực tế, thực hành...); đồng thời, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm xảy ra đối với học viên.

- Giải quyết công việc hành chính và các hoạt động có liên quan đến học viên (hồ sơ đăng ký viết tiểu luận, cung cấp văn bản nghiên cứu thực tế...). Hỗ trợ các đơn vị khác về công việc có liên quan đến học viên.

- Thực hiện thống kê và lưu trữ các thông tin của người học sau khi kết thúc khóa học. Xây dựng cơ sở dữ liệu người học các khóa đào tạo, bồi dưỡng của Trường; giữ mối liên hệ với các cựu học viên.

4. Công tác khảo thí

- Tham mưu Hiệu trưởng cụ thể hóa và triển khai thực hiện các quy định của Bộ GD&ĐT và Trường về công tác khảo thí nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch công tác khảo thí trình Hiệu trưởng xem xét ban hành.

- Chủ trì xây dựng, phối hợp và tham mưu Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí.

- Chủ trì, phối hợp với các Khoa chuyên môn xây dựng, bổ sung, quản lý và sử dụng Ngân hàng đề thi, đề kiểm tra các chương trình bồi dưỡng của Trường; thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo quy định.

- Phối hợp với các Khoa chuyên môn nghiên cứu, đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường.

- Tổ chức thi, kiểm tra và chấm tiểu luận cuối khoá theo quy định.

- Tổ chức lưu giữ và bảo mật cơ sở dữ liệu của Nhà trường về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và khảo thí.

- Hàng năm tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm, báo cáo Hiệu trưởng về công tác khảo thí.

5. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

- Tham mưu Hiệu trưởng cụ thể hóa và triển khai thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường về công tác đảm bảo chất lượng.

- Hằng năm, xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng trình Hiệu trưởng xem xét, ban hành.

- Tiến hành lấy ý kiến học viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên: Lập kế hoạch, lập mẫu phiếu hỏi ý kiến học viên đối với chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức giảng dạy,.. của giảng viên. Gửi phiếu lấy ý kiến học viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Nhận lại phiếu lấy ý kiến, xử lý thông tin ý kiến. Gửi kết quả ý kiến tới các Khoa chuyên môn, Ban Giám hiệu và lưu chiểu. Thực hiện cập nhật, điều chỉnh các tiêu chí phù hợp với sự phát triển của nhà trường.

- Công tác tự đánh giá chất lượng Trường: Thành lập hội đồng tự đánh giá. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá. Thu thập thông tin minh chứng. Tiến hành đánh giá từng tiêu chí, tiêu chuẩn. Viết báo cáo tự đánh giá cấp trường. Phê duyệt và công bố báo cáo tự đánh giá.

- Liên kết với các trường đại học để trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thực hiện hợp tác trong các lĩnh vực về đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Hàng năm, thực hiện thống kê, đánh giá, rút kinh nghiệm, báo cáo Hiệu trưởng về công tác đảm bảo chất lượng.

6. Hoạt động khoa học công nghệ

- Tham mưu Hiệu trưởng cụ thể hóa và triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước và của Trường về khoa học công nghệ.

- Hằng năm, xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trình Hiệu trưởng xem xét, ban hành.

- Thực hiện quản lý đề tài khoa học công nghệ các cấp theo quy định. Tham mưu Hiệu trưởng chuẩn bị hồ sơ thẩm định nội dung, tài chính đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường:

- Làm Thư kí Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường.

- Chủ trì, tham mưu Hiệu trưởng tổ chức các hội thảo khoa học cấp Trường, cấp Quốc gia, cấp Quốc tế theo quy định.

- Chủ trì, tham mưu Hiệu trưởng tổ chức hội thảo khoa học kết hợp sinh hoạt thường niên Câu lạc bộ Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phía Nam.

- Tham mưu công bố kết quả nghiên cứu và hướng dẫn thực hiện công tác sở hữu trí tuệ theo quy định.

- Tổ chức, quản lý việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và tư vấn chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học của Trường theo quy định.

- Tham mưu đề xuất khen thưởng bài báo được đăng Tạp chí khoa học quốc tế uy tín theo quy định.

7. Hoạt động hợp tác quốc tế

- Tham mưu Hiệu trưởng cụ thể hóa và triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước và của Trường về hợp tác quốc tế.

- Làm đầu mối xúc tiến hợp tác quốc tế; tổ chức việc đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các tổ chức, các trường đại học, học viện ở nước ngoài. Tổ chức thực hiện, quản lý các hoạt động và các văn bản ký kết về hợp tác quốc tế của Trường.

- Tham mưu Hiệu trưởng tiến hành các hoạt động liên kết với các trường đại học và các tổ chức giáo dục nước ngoài. Chuẩn bị hồ sơ, làm các thủ tục xin giấy phép hoạt động đối với các chương trình, dự án hợp tác quốc tế theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

-Tham mưu cho Hiệu trưởng phương án, tổ chức thực hiện việc liên kết đào tạo, bồi dưỡng sau đại học với các trường đại học, viện nghiên cứu nước ngoài theo quy định.

- Tổ chức thực hiện và ghi chép biên bản các phiên làm việc giữa Lãnh đạo Trường với các đoàn khách nước ngoài. Tiếp nhận, dịch và gửi các tài liệu, thư, điện phục vụ cho các hoạt động quan hệ quốc tế của Trường.

- Báo cáo đoàn vào, đoàn ra theo quy định. Làm thủ tục visa xuất, nhập cảnh cho các đoàn. Lập chương trình, nội dung, thời gian của các đoàn nước ngoài đến Trường làm việc. Tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, bảo đảm hoạt động cho khách nước ngoài đến Trường làm việc thuận lợi, an toàn, đúng quy định. 

- Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ quốc tế của Trường.

- Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. Huy động nguồn lực để thực hiện tốt các thỏa thuận, các dự án theo quy định.

- Tham mưu Hiệu trưởng khuyến khích và tạo điều kiện để viên chức ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, học thuật theo các chương trình của Nhà nước, của Trường hoặc kinh phí do tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài tài trợ theo quy định.

8. Các nhiệm vụ khác

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Hiệu trưởng xây dựng định mức thu học phí và các nội dung chi về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường xây dựng mạng lưới các cơ sở thực tế, thực tập, thực hành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

- Chủ trì thực hiện các báo cáo thống kê liên quan đến công tác đào tạo theo quy định của cơ quan quản lí cấp trên và của Hiệu trưởng.

- Thực hiện xác minh tính hợp pháp về chứng chỉ của người học.

- Cung cấp kịp thời các nội dung về đào tạo, bồi dưỡng, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của Trường cho các đơn vị liên quan để đăng trên Website và Tạp chí.

- Tổ chức thu thập và xử lý kết quả đánh giá của đơn vị sử dụng lao động đối với học viên của Trường khi về cơ quan công tác.

- Làm đề nghị thanh toán chấm bài cho giảng viên thỉnh giảng.

- Thường trực Hội đồng các kỳ thi và phối hợp với các đơn vị liên quan trong tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi của nhà trường theo phân cấp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Hiệu trưởng.

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn