THÔNG BÁO về việc tuyến chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp bộ năm 2025

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện

đề tài KH&CN cấp bộ năm 2025

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Quyết định số 1312/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2024 của Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng giao tuyển chọn thực hiện từ năm 2025

Căn cứ Công văn 2030/BGD&ĐT-KHCNMT ngày 04/5/2024 về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp bộ năm 2025;

Nay nhà trường thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp bộ năm 2025 như sau:

I. Tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp b

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí tại Điều 4 và Điều 7 của Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp bộ của Bộ GD&ĐT.

II. Hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN
cấp bộ

1. Thuyết minh đề tài (Mẫu 6, Phụ lục 1 của Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT).

2. Bảng giải trình chi tiết các khoản chi (thực hiện theo hướng dẫn tại mục 3, 4 của Công văn 2030/BGD&ĐT-KHCNMT).

3. Bảng cam kết kinh phí từ nguồn khác.

4. Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài.

5. Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài (Mẫu 7, Phụ lục 1, Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT).

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài: tên đề tài; tên, địa chỉ của tổ chức chủ trì đề tài; họ và tên của chủ nhiệm đề tài, danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

III. Tiêu chí tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp bộ

Hội đồng thực hiện tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp bộ theo các tiêu chí quy định tại Điều 16 của Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT và Danh mục đề tài KH&CN cấp bộ đặt hàng giao tuyển chọn theo Quyết định 1312/QĐ-BGDĐT.

Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn đề tài KH&CN cấp bộ năm 2025 gửi hồ sơ đăng ký (1 bộ gốc, 7 bộ photocopy) về trường thông qua Phòng QLĐT&KHCN đến hết ngày 15/5/2024, file mềm gửi về địa chỉ email ndmnhat@iemh.edu.vn. Nhà trường sẽ tổ chức Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp bộ năm 2025 theo quy định.

Thông tin chi tiết đính kèm:

- 75-Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp bộ năm 2025

- phu luc thong tu so 11- mẫu 6 và mẫu 7

- 1312_QĐ_BGDDT Quyết định phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2025

- 2030-BGDĐT- KHCNMT hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học cấp bộ năm 2025

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn